Medsittning

Från och med 2016 ska alla AT-läkare ha genomfört fyra medsittningar (ett i vardera ämne) för att kunna deltaga, enligt beslut i AT-nämnden.

Efter två underkända skriftliga prov ska muntlig examination genomföras efter påföljande godkänt eAT-prov oavsett om godkända medsittningsprov föreligger eller ej.

Vid underkänd muntlig del ska nytt skriftligt eAT-prov genomföras.

Aktuell bedömningsmall finns att ladda ner här. Tidigare bedömningsmall daterad 2014 gäller endast om medsittningen genomfördes före 31:a december 2015. Observera att äldre bedömningsmallar inte skall användas. Examinationer med äldre mallar godkännes ej.

Ifyllda bedömningsmallar ska skickas i original eller som vidimerade kopior senast måndagen efter sista anmälningsdagen från samtliga fyra huvudplaceringar till:

Karolinska Institutet
Institutionen för LIME
Sekretariatet för AT-prov
171 77 Stockholm

Vidimering innebär att en opartisk person har granskat kopian och intygar dess överensstämmelse med originalhandlingen genom att underteckna kopian med sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer. Tänk på att vidimering måste finnas på varje sida. Det får inte vara vidimerat på baksidan av kopian.